صفحه اصلی » برگزیده ها
صفحه اصلی » برگزیده ها » برگزیده ها
بازدید:39
0.0 (0)
تحلیل آماری ثبت نام و ثبت نام شوندگان
[1400/02/09]

شاخصهای نظارتی قبل بررسی صلاحیتها  

تحلیل اجمالی وضعیت ثبت نام و ثبت نام کنندگان دواطلب ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و مناطق عشایری استان خراسان جنوبی

بخش اول : تعداد کرسی و تعداد نامزدهای انتخابات در نقاط شهری و روستایی

از تعداد 623 اقدام کننده برای ثبت نام در 31 شورای شهری استان خراسان جنوبی تعداد 573 نفر تا کنون برای بررسی صلاحیت و شرکت در رقابت حضور دارند . 50 نفر دیگر به دلیل نهایی نشدن ثبت نام (16 نفر ) و انصراف پس از ثبت نام نهایی (34 نفر ) از ادامه حضور نامزدی خارج شده اند .

بدین ترتیب برای 159 کرسی اصلی به ازای هر کرسی 3.6 نفر رقابت خواهند کرد . بیشترین رقابت در شهر بیرجند با 12 نفر به ازای هر کرسی و بعد از آن شهر طبس با 8.8 نفر به ازای هر کرسی رقابت بین نامزدهای  انتخابات صورت خواهد گرفت . کمترین رقابت در شهر قهستان و سه قلعه با 1.8 نفر خواهد بود .

به استناد مفاد ماده 4 قانون انتخابات شوراهای اسلامی :

برای روستاهای  تا 1500 نفر جمعیت  3 عضو اصلی 

برای روستاهای 1500 نفر به بالا 5 نفر عضو اصلی

و به استناد مفاد ماده 6 قانون انتخابات شوراهای اسلامی :

برای شهرهای تا 50 هزار نفر جمعیت 5 نفر عضو اصلی و 3 عضو علی البدل

برای شهرهای 50 هزار تا 200 هزار نفر جمعیت 7 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل

برای شهرهای 200 هزار نفر جمعیت تا 500 هزار نفر جمعیت 9 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل 

تعیین شده است .

با توجه به آمار جمعیتی نقاط روستایی و شهری در استان خراسان جنوبی ظرفیت 2969 کرسی برای شوراهای سطح استان بدین شرح وجود دارد :


تعداد 890 آبادی کمتر از 1500 نفر جمعیت واجد شرایط دارای 3 کرسی

تعداد 28 آبادی بیش از 1500 نفر جمعیت واجد شرایط دارای 5 کرسی

تعدا 30 نقطه شهری دارای تا 50 هزار نفر جمعیت واجد شرایط دارای 5 کرسی

و شهر بیرجند با جمعیت بیش از 200 هزار نفر جمعیت واجد شرایط 9 کرسی 

 

بخش دوم : روشهای ثبت نام چهارگانه و زمان ثبت نام هفت روزه اقدام کنندگان برای داوطلبی انتخابات شوراهای اسلامی

در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی با توجه به ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در جهت رعایت هر چه بیشتر و بهتر پروتکلهای بهداشتی علاوه بر روش سنتی مراجعه حضوری به فرمانداریها و بخشداریها برای ثبت نام نامزدی انتخابات ، سه روش جایگزین پیشخوان دولت و آپ دسکتاپ و موبایل برای ثبت نام و امکان مراجعه غیر حضوری ایجاد گردید .

آمار و اطلاعات موجود برای اقدام کنندگان به ثبت نام در نقاط شهری و روستایی استان خراسان جنوبی از منظر روش ثبت نام بدین شرح بوده است :

الف - نقاط شهری 

مراجعه حضوری به فرمانداریها  70.5 درصد

مراجعه به پیشخوان دولت 16.7 درصد

استفاده از آپ موبایل 7.5 درصد

استفاده از آپ دسکتاپ 5.3 درصد

ب- نقاط روستایی

مراجعه حضوری به بخشداریها 86.1 درصد

مراجعه به پیشخوان دولت 7.2 درصد

استفاده از آپ موبایل 2.9 درصد

استفاده از آپ دسکتاپ 3.8 درصد

علیرغم وجود روشهای چهار گانه برای ثبت نام ، جمعبندی اقدامات انجام شده گویای عدم استقبال از روشهای جایگزین مراجعه حضوری بوده است . توجه بیشتر رسانه ها به ترویج این موضوعات در برنامه های آتی ملی میتواند به بهبود این روند و جابجایی این شاخصها کمک کند.

آمارو اطلاعات موجود برای اقدام کنندگان به ثبت نام درنقاط شهری و روستایی استان خراسان جنوبی از منظر روز ثبت نام ( با توجه به زمانبندی هفت روزه ) بدین شرح بوده است :

روزهای ثبت نام                 روز اول      روز دوم       روز سوم       روز چهارم      روز پنجم       روز ششم         روز هفتم

درصد ثبت نام شهری              1.4           1.1             0.5               4.3              6.1              15.9             70.6

درصد ثبت نام روستایی           2.9           5             7.5               10.8             5.1             23.4             45.4   

ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهری در روزهای 20 تا 26 اسفند سال 1399 انجام شده است . در این بازه روزهای سوم و چهارم ثبت نام تعطیل رسمی بوده است . 

ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی روستایی و عشایری در روزهای ۱۶ تا ۲۲ فروردین سالجاری انجام شده است . در این بازه روز پنجم ثبت نام تعطیل رسمی بوده است .

هر چند عمده ثبت نام به دو روز پایانی منتقل شده است ، ولی روزهای تعطیل بر این موضوع تاثیرگذار بوده است

 

قسمت سوم : ویژگیهای اقدام کنندگان به ثبت نام برای نامزدی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر مشارکت زنان

نقاط شهری :

در 31 نقطه شهری استان در 8 نقطه هیچ تقاضایی از زنان برای ورود به عرصه رقابت ثبت نشده است .

بیشترین اقدام به ثبت نام در شهر بیرجند با 22 نفر ، شهر فردوس با 6 نفر و شهر طبس با 4 نفر به ثبت رسیده است .

11.6 درصد کل ثبت نامها در مناطق شهری مربوط به گروه زنان بوده است .

نقاط روستایی :

6.5 درصد اقدام کنندگان به ثبت نام مربوط به گروه زنان بوده است .

بیشترین اقدام کننده گان به ثبت نام زنان ، مربوط به روستای بیهود قاینات با 5 نفر و دستگرد بیرجند با 4 نفر و خاکک سربیشه با 4 نفر بوده است .

 

قسمت چهارم : ویژگیهای اقدام کنندگان به ثبت نام برای نامزدی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر سن

گروههای سنی افراد اقدام کننده به ثبت نام در شوراهای اسلامی نقاط شهری و روستایی استان خراسان جنوبی در ششمین دوره انتخابات در بازه های ده ساله و در پنج گروه بدین شرح بوده است :

35 تا 26 سال در نقاط شهری 29.4 درصد در نقاط روستایی 26.1 درصد

45 تا 36سال در نقاط شهری 34.7 درصد در نقاط روستایی 32.5 درصد

55 تا 46 سال در نقاط شهری 21.3 درصد در نقاط روستایی 25.2 درصد

55 تا 56 سال در نقاط شهری 12.2 درصد در نقاط روستایی 11.8 درصد

66 ساله با بالا در نقاط شهری 2.4 درصد در نقاط روستایی 4.5 درصد

متوسط سن در نقاط شهری 42.7 سال و در نقاط روستایی 44.1 سال بوده است . علیرغم تصور اینکه در نقاط روستایی جمعیت مسن بیشتری ساکن هستند ولی مشارکت جوانترها برای عرصه خدمت در نقاط روستایی با ضریب 1.4 سال بیشتر به نسبت نقاط شهری را شاهد هستیم .

هفت نفر از مسن ترین افراد برای تقاضای رقابت در عرصه انتخابات روستاها با سن بیش از 80 سال در شهرستانهای خوسف (یک نفربا 94 سال و یک نفر با 81 سال) شهرستان قاین ( یک نفر با 89 سال ) شهرستان نهبندان و سرایان ( هر شهرستان یک نفر با 84 سال ) و در شهرستان بیرجند ( یک نفر با 81 سال ) وجود دارند .

یک نفر از مسن ترین افراد برای تقاضای رقابت در عرصه انتخابات با 82 سال سن در فهرست ثبت نام کنندگان در نقاط شهری وجود دارد .

 

قسمت پنجم : ویژگیهای اقدام کنندگان به ثبت نام برای نامزدی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر شغل فعلی

بررسی وضعیت شغلی اقدام کنندگان به ثبت نام در مناطق شهری  نشانگر حضور نسبی بیشتر کارمندان ، مشاغل آزاد و بازنشستگان در عرصه رقابت در انتخابات شوراهای اسلامی بدین شرح است :

کارمندان ، فرهنگیان و مشاغل نظامی 39.3 درصد

مشاغل آزاد غیر کشاورزی 26.6 درصد

بازنشستگان 17.3 درصد

روحانیان 4 درصد

اساتید دانشگاه ، پزشکان و وکلا 2.7 درصد

کشاورزان 1.1 درصد

سایر موارد 9 درصد

در مناطق روستایی و عشایری بیشترین متقاضیان ثبت نام برای نامزدی انتخابات شوراهای اسلامی دارای مشاغل آزاد غیر کشاورزی و پس از آن به شرح موارد ذیل به کشاورزان و سایر مشاغل اختصاص دارد :

مشاغل آزاد غیر کشاورزی 46.9

کشاورزان 17.4 درصد

کارمندان ، فرهنگیان و مشاغل نظامی 15.1 درصد

بازنشستگان 8.8 درصد

روحانیان 1 درصد

اساتید دانشگاه ، پزشکان و وکلا 2. درصد

سایر موارد 10.6

 

قسمت ششم : ویژگیهای اقدام کنندگان به ثبت نام برای نامزدی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر وضعیت تحصیلی

بررسی اطلاعات وضعیت تحصیلی اقدام کنندگان به ثبت نام برای نامزدی شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خراسان جنوبی بدین شرح است :

دیپلم و کمتر در مناطق شهری 5.6 درصد و در مناطق روستایی 79.9 درصد

کاردانی در مناطق شهری با 50 نفر و 8 درصد و در مناطق روستایی با 227 نفر و 4.2 درصد

کارشناسی در مناطق شهری با 363 نفر و 58.3 درصد و در مناطق روستایی با 696 نفر و 12.9 درصد

کارشناسی ارشد در مناطق شهری با 157 نفر و 25.2 درصد و در مناطق روستایی با 158 نفر و 2.9 درصد

دکتری در مناطق شهری با 18 نفر و 2.9 درصد و در مناطق روستایی با 3 نفر و 0.1 درصد

 

 

منبع: روابط عمومی دبیرخانه هیات عالی نظارت استان خراسان جنوبی
برچسب
یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:484675!model&227 -LayoutId:227 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار