صفحه اصلی » آیا میدانید که؟
صفحه اصلی » آیا میدانید که؟ » آیامیدانید
بازدید:394
0.0 (0)
تخلفات و موارد مجاز در تبلیغات داوطلبین عضویت در شورا ها کدامند؟
[1392/02/12]

تخلفات و موارد مجاز در تبلیغات داوطلبین عضویت در شورا ها کدامند؟  

تخلفات و موارد مجاز در تبلیغات داوطلبین عضویت در شورا ها کدامند؟

در فصل پنجم آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای شهر و روستا ( در آئین نامه انتخابات شهر مواد 61 الی 66 و در آئین نامه انتخابات روستا موارد 62 الی 67)

موارد مختلف تخلفات و  دیگر موارد مربوطه ذکر شده است که مطالعه آن برای داولبین ضروری است .

یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:41184!model&227 -LayoutId:227 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار